Operacija SKIN

Operacija SKIN

Na prvem javnem pozivu za izbor operacija za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020 je bila potrjena tudi operacija z naslovom Razišči, okusi in doživi Suho krajino skozi interaktivno, povezano in osebno izkušnjo naravne in kulturne dediščine (SKIN), ki jo je prijavila Občina Žužemberk, skupaj s partnerjema Ecetera, družba za komuniciranje, d.o.o, PE Ivančna Gorica in Turistično društvo Suha krajina.

Trajanje operacije: Vse aktivnosti v okviru operacije bodo izvedene v 23 mesecih, natančneje od 1. maja 2021 do 31. marca 2023

Partnerji: Partnerja v operaciji sta Ecetera, družba za komuniciranje, d.o.o, PE Ivančna Gorica in Turistično društvo Suha krajina.

Sofinanciranje: Naložbo sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Namen operacije

Naša ideja operacije je sistematično pristopiti k identifikaciji elementov naravne, kulturne, snovne in nesnovne dediščine ter subjektov, ki delujejo na območju občine Žužemberk in obmejnih področjih občin Ivančna Gorica, Trebnje in Dolenjske Toplice. Pri turističnih ponudnikih bomo identificirali in dokumentirali najuspešnejše prakse, izzive in neizkoriščene priložnosti, ki jih zaradi slabe povezanosti in neobstoječih integriranih turističnih produktov prepoznajo kot velik potencial za razvoj turizma na destinaciji.

Zbrana analizirana in urejena vsebina bo omogočala nadgradnjo in izvedbo aktivnosti izmenjave dobrih praks med podeželjem in mesti, ki jih bomo izvedli na srečanjih v živo in prek digitalnih komunikacij z deležniki operacije in njihovimi ciljnimi skupinami na regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni.

Urejena vsebina v obliki besedil, fotografij in video posnetkov bo predstavljala vir za izdelavo prvega rezultata operacije – ilustriranega interaktivnega zemljevida nove turistične destinacije Suha krajina, nadgrajenega z avdio vodiči v dveh jezikih in različici prilagojeni interpretaciji za mlajše otroke. Vodiči predstavljajo inovativno obliko promocije dediščine novo ustvarjene destinacije. Na dogodkih v urbanih območjih vseh štirih občin bomo promovirali nov inovativen turistični produkt in spodbujali povezovanje skozi inovativno in interaktivno predstavitev in prepoznavanje na sodoben način interpretirane dediščine podeželja nove destinacije z urbanimi središči.

V okviru operacije bomo izpeljali 4 dogodke, s katerimi bomo privabili obiskovalce iz drugih krajev na nova atraktivna doživetja v okviru novo razvitih turističnih produktov – ilustriran interaktivni zemljevid, igra pobega iz zakletega grajskega stolpa na žužemberškem gradu in deset novih integriranih turističnih produktov, prilagojenih različnim ciljnim skupinam obiskovalcev. Eden od dogodkov bo namenjen medgeneracijskemu povezovanju in sodelovanju. Izveden bo za ranljivo skupino starejših oseb in otrok. Starejši bodo otrokom predstavili pomen tradicije in ohranjanja dediščine, otroci pa starejšim priložnosti, ki jih prek pametnih telefonov omogoča nadgrajena predstavitev dediščine v digitalnem okolju (avdio vodiči, fotogalerije, video predstavitev …). En dogodek bo namenjen lokalnemu prebivalstvu. Predstavili bomo nove turistične produkte in spodbudili poznavanje in prenos dediščinske tradicije na mlajše generacije ter krepili lokalno pripadnost.

Za turistične ponudnike bomo izpeljali izobraževalno delavnico z inovativnimi pristopi k interpretaciji kulturne in naravne dediščine.

Rezultati aktivnosti operacije (interaktivni zemljevid, avdio vodiči, integrirani turistični produkti) bodo na destinacijo Suha krajina prispevali razvoj doživljajskega turizma, kjer bodo lahko obiskovalci sami (brez vodiča) raziskovali in doživljali dediščino prek različnih interpretativnih medijev. Animacijo obiskovalcev za obisk destinacije bomo izvajali na dogodkih v vseh štirih občinah.

 

Cilj Operacije je

 • Ustvariti novo, atraktivno in povezano podeželsko turistično destinacijo Suha krajina in jo postaviti ob bok velikim slovenskim turističnim destinacijam.
 • Ponuditi konkretne rešitve prihajajočim trendom v turizmu – turisti pričakujejo nove izkušnje in doživetja, turizem se dogaja 365 dni (razbremenitev masovne visoke sezone), odločanje tik pred odhodom ali na destinaciji sami, ekološke in izobraževalne ture, ponovno odkrivanje lokalne zgodovine in kulture, zanimanje za manj oblegana mesta in destinacije, želja po avanturah in pustolovščinah, mikro potovanja, porast kulinaričnega turizma, potovanja brez gotovine, uporaba rezervacijskega sistema, zanimanja za potovanja, ki spreminjajo (odmik v naravo, programi za sprostitev, povezovanje s sabo).
 • Ustvariti enotno podobo destinacije in zaradi povezanega nastopa tudi znižanje stroškov nastopa na trgu. Povsod, kjer gost vstopi v ekosistem destinacije, mu je na voljo informacija o celotni destinaciji (vseh ponudnikih, dediščini …).
 • Povezovanje (mreženje, promocijo in trženje) ponudnikov – vsak ponudnik je tržnik za vse druge ponudnike, vsak ponudnik ima na destinaciji več tržnikov (spletno in analogno).
 • Oblikovanje kreativnih integriranih turističnih produktov. Kreativni turizem obiskovalcem ponuja, da destinacijo kot naravno in kulturno krajino izkusijo in občutijo skozi aktivno udeležbo in lastno izkušnjo, ki je unikatna in posebna za lokalno skupnost, ki jo obiščejo.

 

Ukrep operacije je

 • Analiza in dokumentiranje obstoječega stanja dediščine, vsebin, programov, ponudbe enostavnih turističnih produktov.
 • Priprava trajnostne turistične strategije destinacije Suha krajina s poudarkom na ohranjanju endogenih potencialov naravne in kulturne dediščine z okolijsko in ekonomsko vzdržnim povezovanjem urbanih središč s podeželsko destinacijo.
 • Oblikovanje podeželske turistične destinacije Suha krajina, ustvarjanje atraktivnih integriranih turističnih produktov s povezovanjem s turističnimi ponudniki, izobraževanjem turističnih ponudnikov o trendih zelenega in kreativnega turizma, o transformaciji sodobnega turista …
 • Razvit inovativen ilustriran interaktiven turistični zemljevid, ki bo nadgrajen z interpretativnimi digitalnimi vsebinami, avdio vodiči v dveh jezikih in različici za otroke.
 • Ustvarjen sodoben turistični produkt igre pobega iz Zakletega grajskega stolpa.
 • Postavitev in gradnja kluba ljubiteljev destinacije, ki bodo prostovoljni ambasadorji destinacije in bodo na osebni ravni ustvarjali potencialne obiskovalce destinacije.
 • Promocija destinacije Suha krajina na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

 

Pričakovani rezultati operacije so

 • 1 x nova vzpostavljena podeželska turistična destinacija Suha krajina
 • 1 x izoblikovana strategija razvoja in trženja turistične destinacije
 • 1 x nova spletna stran destinacije
 • 1 x nov vzpostavljen sistem za upravljanje kluba in komuniciranje z ljubitelji destinacije Suha krajina
 • 100 novih članov (ambasadorjev) kluba ljubiteljev destinacije Suha krajina
 • 1 x nov inovativen interaktiven turistični produkt – ilustriran turistični zemljevid z digitalnimi in avdio nadgradnjami
 • 1 x izvedena delavnica za turistične ponudnike
 • 1 x nov doživljajski turistični produkt igre pobega iz grajskega stolpa
 • 4 x izpeljani dogodki s predstavitvijo in testiranjem novih turističnih produktov
 • 20 udeležencev ranljivih skupin kot turisti na novi destinaciji
 • 10 novo ustvarjenih integriranih turističnih produktov
 • 20 vključenih ponudnikov v nove integrirane turistične produkte
 • 1 x nova brošura za predstavitev destinacije in ponudnikov
 • 5 novih ustvarjenih itinerarjev destinacije kot produktov za prodajo za tour operaterje in poslovne subjekte

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/ in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Program za razvoj podeželja | Ministrstvo za kmetijstvo | LAS STIK | Občina Žužemberk | Ecetera d.o.o. | TD Suha krajina