Razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu

Na podlagi 19. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 191/20) se objavlja javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne socialno varstvene storitve v Občini Žužemberk.

Predmet javnega zbiranja ponudb je: Podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Žužemberk 

Na portalu javnih naročil, na spletnem naslovu naročnika/koncedenta Občina Žužemberk www.zuzemberk.si in na oglasni deski je z dne 13. 01. 2021 objavljen javni razpis za »Podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Žužemberk«.

Koncesija se podeljuje za določen čas za dobo 10 let.

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo le po telefonu v upravi Občine Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, po telefonu 07 3885 184 – kontaktna oseba Vlado Kostevc, oziroma po elektronski pošti vlado.kostevc@zuzemberk.si .

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.zuzemberk.si, možno jo je dobiti tudi po elektronski pošti.

Ponudbe morajo prispeti najkasneje do 28. 01. 2020, do 12.00 ure na naslov Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.

Odpiranje ponudb bo 28. 01. 2020, ob 13.00 uri v prostorih Občine Žužemberk. 

Odpiranje ponudb, zaradi epidemije COVID-19, ne bo javno!

 

RD koncesija PND Občina Žužemberk povabilo in navodila

RD koncesija PND Občina Žužemberk osnutek pogodbe

RD koncesija PND Občina Žužemberk dokumentacija